Sunday, December 05, 2004

Posted by Hello

The Rhodes Balletjes - translation in italics below

(foto's: Ruard WdV, maart 2000 - zie ook: http://ruardw-photos.blogspot.com/ )

Voor de één is Rhodos de oude stad met zijn monumenten, nagelaten door de Joannieters. Voor de ander is het de Akropolis van Lindos, waarschijnlijk de mooist gelegen archeologische site van Griekenland. Voor weer anderen is Rhodos het strand, de bars en de wilde nachten. Maar wat mij het meest is bijgebleven, dat zijn de balletjes.

Ze liggen overal door de oude stad verspreid. Volgens de schrijver Lawrence Durrell komt dat omdat er ooit een tiran was die de stad probeerde in te nemen met behulp van een reusachtig, nooit eerder gezien stel catapulten, die in staat waren van grote afstand flinke stenen ballen de ommuurde oude stad binnen te zwiepen. Of die tactiek succesvol was is mij niet bekend, maar het heeft er in elk geval voor gezorgd dat het in de oude stad van Rhodos nog altijd vergeven is van die antieke ballen.

Dat speelde zich ruim voor onze jaartelling af, toen het hier nog het centrum van de beschaafde wereld was. Er is in de tussentijd het een en ander veranderd in de wereld; wat eens ballen waren, zijn nu balletjes geworden. Daarbij is het verbazend om te zien op hoeveel manieren de zo vriendelijke, wat buikige objecten vandaag de dag dienst kunnen doen.

Deze site wil daarvan getuigen. Panta reei, nietwaar? Alles past zich aan aan alles, en met De Balletjes van Rhodos is het niet anders. Kijk maar eens goed.....


For some, Rhodes is the old town and its monuments, left behind by the Knights of St. John. For others, it is the Lindos Acropolis, probably the most beautifully situated archeological site of Greece. Yet others associate Rhodes with beaches, bars and wild nights. As for me, what sticks in my mind most are the Rhodes Balletjes.

They're lying scattered all around the old town. According to the writer Lawrence Durrell this is because there once was a tyrant who attempted to take the town with the help of a bunch of giant catapults, the like the world had never witnessed before. These catapults had the power to launch sizable stone balls from a great distance into the walled town. I can't recall if this method was successful, but what it did do beyond any doubt is to litter the old town of Rhodes with ancient stone balls.

All that occurred long before Christ, when the centre of the civlised world was to be found in this region. Since then a couple of things have changed in the world; what once were balls are now "balletjes" (no English word comes close - the literal meaning is "little balls", but that would take no account of the somewhat endearing undercurrent of "balletjes"). It is actually quite astonishing to see in how many ways these friendly, somewhat fattish objects can be of service nowadays.

This site wants to testify of that fact. Panta Reei, right? Everything adapts to everything, and the Rhodes Balletjes are no exception. Have a good look at what follows....


De balletjes van Rhodos ondersteunen menig stuk flora ...
The Rhodes balletjes support many a piece of flora... Posted by Hello


... stapelen zich al sinds mensenheugenis op op pyramidale wijze op elkaar ...
... heap themselves up in a pyramidal way for as long as anyone cares to remember... Posted by Hello


... schikken zich het liefst in orde van grootte ...
... prefer to be ranged in the order of their size ... Posted by Hello


... zijn, ondanks hun ronde vormen, vaak verbazend rechtlijnig ...
... are, in spite of their round shapes, often surprisingly straightforward ...
Posted by Hello


... vullen de hoekjes en de gaatjes ...
... fill up many a corner here and there ...
Posted by Hello


... sieren menige openbare ruimte op ...
... embellish many a public space ... Posted by Hello


... duiken vaak op in onverwachte, donkere hoekjes ...
... often appear out of unexpected, dark corners ...
Posted by Hello


... proberen er altijd zo aantrekkelijk mogelijk bij te liggen, vooral in groepsverband ...
... always make an effort to present themselves as attractively as possible, especially when operating as a group ...
Posted by Hello


... zoeken het vaak hogerop ...
... often aim high ...
Posted by Hello


... en doen het uitstekend in combinatie met hun antieke tijdgenoten.
... and go spledidly well together with their ancient contemporaries. Posted by Hello


MAAR ER IS MEER! Ze zijn ook heden ten dage van nut. De balletjes zijn perfect gesitueerd om voor binnenkomst je voeten aan af te vegen ...
BUT THERE IS MORE! These days they are still of use. For example, the balletjes are perfectly situated to wipe your feet on before entering ... Posted by Hello


... worden ook door de lokale middenstand omarmd ...
... are being embraced by local shopowners ... Posted by Hello


... ontsnappen niet altijd aan het enthousiasme van de winterschilder ...
... do not always escape the enthusiasm of the winter painter... Posted by Hello


... worden geregeld ingezet in de toeristensector ...
... are regularly being pushed to the front in the tourist sector ...
Posted by Hello


... zijn van groot nut bij het lokale parkeerbeleid
... are of great use for the local parking rules ... Posted by Hello


... bepalen menige verkeerssituatie (en geven vaak nog licht ook!) ...
... rule many a traffic situation (and can often be lit as well!) ...
Posted by Hello


... en worden met veel succes geëxporteerd!!
... and are being exported with great success!!Posted by Hello